Czym się zajmujemy?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także prowadzi działania na rzecz wspierania rodziców i nauczycieli w wychowywaniu, i kształceniu dzieci i młodzieży.

Działalność poradni ukierunkowana jest w szczególności na:

  • wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku życia,
  • udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
  • udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
  • wspieranie dzieci i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami,
  • prowadzenie zajęć z szeroko rozumianej profilaktyki (począwszy od zajęć kształcących umiejętności życiowe a skończywszy na zajęciach dotyczących uzależnień),
  • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów typu: nadpobudliwość psychoruchowa, fobie szkolne, lęki i inne zaburzenia zachowania.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

KORZYSTANIE Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PORADNIĘ
JEST DOBROWOLNE I NIEODPŁATNE!