Koncepcja pracy

K O N C E P C J A  P R A C Y

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce
na lata 2017-2020
hasło: Przyjazna Poradnia z Pomysłem

Koncepcja oparta jest o trzy kluczowe założenia, które stanowią główne kierunki działania i rozwoju Poradni:

  1. Placówka Przyjazna Rodzinie troszcząca się o całościowy i harmonijny rozwój dzieci i młodzieży oraz pomoc rodzicom, podkreślająca pozytywną rolę instytucji małżeństwa i rodzicielstwa oraz rodziny jako najlepszego środowiska budowania więzi, wychowania i rozwoju człowieka, wspierająca rodziców w ich funkcjach wychowawczych, promująca wartości rodzinne takie jak miłość, odpowiedzialność, szacunek dla siebie i drugiego człowieka oraz poszukiwanie porozumienia w rodzinie.
  2. Profesjonalizm pracowników Poradni i doskonalenie skuteczności realizacji zadań związanych ze specyfiką pracy naszej placówki w oparciu o misję niesienia pomocy respektując chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki.\
  3. Porozumienie sprzyjające współpracy pomiędzy pracownikami Poradni, naszymi klientami oraz partnerami w środowisku lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2016/17 Rady Pedagogicznej PP-P w Ostrołęce z dnia 27.06.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce na lata 2017-2020