Międzynarodowy Dzień Mediacji 21 października 2021

Mediacja rodzinna jest dobrowolną próbą dojścia do porozumienia (rozwiązania konfliktu, uregulowania zasad współpracy w rodzinie), przez strony konfliktu, z pomocą osoby trzeciej – bezstronnego i neutralnego mediatora.
Podczas mediacji strony mają możliwość wyrażenia swoich potrzeb, wzajemnego wysłuchania, zadośćuczynienia, poprawienie komunikacji oraz poczynienia konkretnych ustaleń dotyczących trudnych dla nich sytuacji. Mediator, obecny podczas wspólnych spotkań, pomaga zdefiniować problem, określić potrzeby i oczekiwania stron. Wspiera proces nawiązywania dialogu między stronami pozostającymi w konflikcie, aby pomóc im w osiągnięciu trwałego porozumienia, które satysfakcjonowałoby obie strony.
Mediacja nastawiona jest na przyszłość. Polega na poszukiwaniu rozwiązań, które mają ułatwić stronom funkcjonowanie w przyszłości. Do przeszłości sięga tylko na tyle, na ile jest to potrzebne do konstruowania przyszłych zasad.
W mediacji rodzinnej dotyczącej sytuacji dziecka w rodzinie, mediator dba przede wszystkim o dobro dziecka, zawsze staje w obronie jego praw. Mediacja nie jest terapią. Jest procedurą poufną, wyłączoną z procedury sądowej, czy terapeutycznej. Ważne jest, czy strona mediacji jest zdolna do podejmowania zobowiązań – jeśli jest w terapii indywidualnej, wymagana jest zgoda terapeuty.

ZALETY MEDIACJI:

 • umożliwia stronom wspólne konstruowanie rozwiązania problemu, korzystne dla obu stron, daje im możliwość wpływu na treść ostatecznego porozumienia (ugody);
 • umożliwia nawiązanie otwartej, szczerej komunikacji między uczestnikami mediacji;
 • chroni dziecko przed uwikłaniem w konflikt dorosłych;
 • pozwala uporządkować sprawy, z którymi rodzice lub partnerzy dotychczas sobie nie radzili;
 • pozwala ustalić zasady, które pomogą w codziennym funkcjonowaniu;
 • pomaga rodzicom skoncentrować się na potrzebach dziecka;
 • pozwala na rozwiązanie konfliktu powstałego między małżonkami lub rodzicami i poprawę wzajemnych relacji dla dobra ich dzieci;
 • pozwala utrzymać relacje rodzice-dziecko, rodzic-rodzic i inne;
 • sprzyja samodzielnemu rozwiązywaniu konfliktów przez strony w przyszłości.

WSKAZANIA PO PODJĘCIA MEDIACJI:

 • konflikty małżeńskie/partnerskie;
 • konflikty okołorozwodowe, związane z opieką nad dziećmi;
 • konflikty rodzicielskie.

PODCZAS MEDIACJI MOŻNA NP. USTALIĆ:

 • z kim po rozwodzie zamieszkają dzieci;
 • kiedy i w jaki sposób rodzic, który nie będzie mieszkał na stałe z dziećmi, będzie mógł się z nimi spotykać;
 • zasady wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontakty z małoletnimi dziećmi;
 • sporządzić plan wychowawczy wobec dzieci.

SPOSÓB ORGANIZACJI SPOTKAŃ MEDIACYJNYCH, CZAS TRWANIA:

 • Mediacja składa się z dwóch spotkań wstępnych, po jednym z każdą ze stron, i najczęściej z 2-5 spotkań wspólnych. Spotkanie wstępne-informacyjne trwa 50 minut; wspólna sesja mediacyjna 90 min.
 • Pierwsze dwa spotkania to spotkania informacyjne, podczas których mediator informuje każdą ze stron osobno o zasadach prowadzenia mediacji, a każda ze stron przekazuje mediatorowi informacje dotyczące konfliktu, jej ewentualne oczekiwania wobec drugiej strony oraz te wszystkie informacje, które mogą pomóc mediatorowi w prowadzeniu mediacji.
 • Podczas wspólnych sesji prowadzonych przez mediatora/mediatorów, strony podejmują próby rozwiązania konfliktu i dojścia do porozumienia.
 • Jeżeli strony nie wyrażają zgody na wspólne spotkanie, mogą wziąć udział w mediacji pośredniej, podczas której mediator spotyka się indywidualnie z każdą ze stron i pośredniczy w rozmowie między nimi, przekazując im stanowisko każdej z nich.

 

opracowała w oparciu o materiały źródłowe:

Beata Drabot
mediator rodzinny
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce

 

 

Post navigation