Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) charakteryzują się niemożnością całkowitego wykorzystania informacji płynących z bodźców akustycznych przy prawidłowym ich odbiorze w obwodowych strukturach słuchowych. Ich przyczyną jest nieprawidłowa realizacja, co najmniej jednej z wyższych funkcji słuchowych. Towarzyszą dysleksji, specyficznym trudnościom w nauce, specyficznym zaburzeniom językowym, zaburzeniom integracji sensorycznej i nadpobudliwości psychoruchowej. Ich obawy przyczyniają się do nieprawidłowości w funkcjonowaniu poznawczym i psychicznym dziecka, co w praktyce oznacza niedostateczne opanowanie materiału szkolnego (czytanie i pisanie) oraz nieadekwatne reakcje emocjonalne, a także budowanie nieprawidłowych relacji w grupie rówieśniczej.
Zaburzenia w obrębie procesów słuchowych u dzieci ujawniają się najczęściej na etapie nauczania początkowego, kiedy rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu, wynikające ze stosowanych metod nauczania opierających się głównie na przekazie ustnym. Nieprawidłowości w przebiegu nawet jednego procesu słuchowego prowadzą do znacznych problemów w odbiorze mowy, a to z kolei utrudnia aktywność szkolną nie tylko w zakresie uczenia się, lecz funkcjonowania psychospołecznego.

Możemy podejrzewać występowanie zaburzeń APD, jeśli dziecko :

  • ma trudności z rozumieniem mowy w hałaśliwym środowisku lub podczas rozmowy telefonicznej
  • myli podobnie brzmiące wyrazy
  • jest bardzo wrażliwe na głośne dźwięki
  • ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega głos
  • nie potrafi dłużej utrzymywać uwagi na konkretnych zadaniach zwłaszcza w przypadkach obecności dystraktorów
  • ma trudności z wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, zwłaszcza podanych w jednym zdaniu
  • ma kłopoty z przyswojeniem treści dłuższej rozmowy
  • wykazuje brak umiejętności muzycznych
  • problemy z efektywnym korzystaniem ze słuchu jako narzędzia komunikacji i przyswajania informacji
  • złe rozumienie mowy szczególnie w niekorzystnych warunkach akustycznych i utrudniona komunikacja pomimo prawidłowej czułości słuchu.

Postępowanie terapeutyczne

Terapia dzieci z APD opiera się na treningu słuchowym, którego celem jest poprawa sprawności wyższych funkcji słuchowych. Wymaga również odpowiedniej opieki pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii logopedycznej, a także terapii integracji sensorycznej – szczególnie dla podtypu deficyt integracji APD. Doskonalenie komunikacji międzypółkulowej, ćwiczenia koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej są – obok zasadniczego treningu słuchowego.

W efekcie ATS skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Inne często obserwowane korzystne zmiany po zastosowaniu treningu Neuroflow ATS® obejmują:

• poprawa pewności siebie,
• wzrost samooceny,
• obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań,
• poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych.

Neuroflow ATS® jest metodą opracowaną dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (APD) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż.

 

 

opracowała w oparciu o materiały źródłowe:
Małgorzata Sienicka
pedagog
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce

Post navigation