Oferta dla nauczycieli

  • Prowadzenie grupy wsparcia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych
  • Spotkania z dyrektorami przedszkoli, szkół z rejonu działania Poradni dotyczące współpracy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Konsultacje w sprawach uczniów dla dyrektorów, pedagogów szkolnych, innych osób z kręgu instytucji pomocowych
  • Prelekcje dotyczące trudności wychowawczych, profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży
  • Prowadzenie spotkań z nauczycielami w tym dotyczących bezpiecznego i efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych przez dzieci i młodzież
  • Interwencje w sprawach uczniów z udziałem rodziców, nauczycieli, specjalistów Poradni
  • Mediacje szkolne, interwencje szkolne
  • Udzielanie nauczycielom informacji o formach pomocy oferowanej przez Poradnię, procedurach kierowania sprawy na zespół orzekający do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, wsparcia uczniów zdolnych

Podsumowanie kampanii 19 dni przeciwko przemocy