Podsumowanie kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Po raz pierwszy jako partner Fundacji Po DRUGIE podjęliśmy różnorodne działania w ramach międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Tematem tegorocznej akcji był BULLYING. Na początku specjaliści z zespołu ds. profilaktyki i terapii trudności wychowawczych Ewa Kotowska i Urszula Pakieła przygotowali gazetkę informacyjną dla rodziców i młodzieży dotyczącą tematu przemocy rówieśniczej „TAK dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem” umieszczoną w holu dla klientów naszej placówki. Pracownicy Poradni nosili także specjalnie przygotowane na czas kampanii identyfikatory z pomarańczowymi wstążeczkami z hasłem „STOP PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ”.

Umieszczono również logo kampanii na pulpicie komputerów pracowników w Poradni. Na stronie internetowej pojawił się również artykuł zredagowany przez psychologa Katarzynę Łada, który dotyczył przemocy rówieśniczej oraz określał kierunki wszechstronnej profilaktyki, a następnie interwencji w sytuacji zaistnienia  bullyingu. Pedagog Sylwia Krawczyk na stronie Poradni umieściła artykuł nawiązujący do radzenia sobie z występującą przemocą wśród dzieci i młodzieży w stosunku do uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE).

Dnia 12 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce w klasie III odbyły się warsztaty psychoedukacyjne mające na celu rozwinięcie umiejętności radzenia sobie ze złością. Na początku spotkania grupa stworzyła definicję złości. Wspólnie zastanawialiśmy się, co powoduje, gdy jej nie kontrolujemy, nawiązaliśmy do agresji i przemocy rówieśniczej. Następnie szukaliśmy sposobów na bezpieczne jej wyrażanie. Świetną metaforą okazał się balon – który odpowiednio napompowany nie robił hałasu, szkód. Na nim zapisane zostały konstruktywne sposoby rozładowania złości. Przeprowadzone zajęcia przełożyły się pośrednio na integrację zespołu klasowego. Osobami prowadzącymi były – psycholog Katarzyna Łada i pedagog Wioletta Nowicka-Masztalerz.

O problemie przemocy rówieśniczej dyskutowano również z rodzicami w dniu 12 listopada podczas zajęć w ramach Szkoły dla Rodziców prowadzonej przez pedagogów – Wiolettę Nowicką-Masztalerz i Ewę Kotowską. Uczestniczący w spotkaniu rodzice otrzymali ważne informacje i wskazówki, które pomogą poznać, czy dziecko jest ofiarą przemocy, a także ukierunkują jak rozmawiać z krzywdzonym dzieckiem.
W ramach kampanii psycholog Beata Drabot i Ilona Bałdyga zorganizowały w dniu 17 listopada spotkanie z rodzicami nt. „Kto może być sprawcą i ofiarą przemocy rówieśniczej? – profil osobowościowy”. Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom problematyki agresji i przemocy rówieśniczej. Zapoznano rodziców z definicjami, rodzajami, przyczynami wyżej wymienionych zagadnień. Wyjaśniono pochodzenie ludzkiej agresji – przedstawiono teorie. Zaprezentowano rys ofiary i sprawcy przemocy, profil osobowościowy. Przedstawiono jak rozpoznać ofiarę i sprawcę przemocy rówieśniczej oraz jej skutki. Nawiązano do wpływu grupy rówieśniczej na pojawianie się zachowań agresywnych i przemocy. Ukazano współczesne formy agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Zapoznano rodziców z działaniami profilaktycznymi.

W ostatnim dniu na zaproszenie psychologa Katarzyny Łada i pedagoga Wioletty Nowickiej-Masztalerz odpowiedziało 13 pedagogów, psychologów oraz wychowawców zatrudnionych w placówkach na terenie Miasta Ostrołęki. W formie wykładu interaktywnego oraz zajęć warsztatowych zostały przekazane treści dotyczące agresji rówieśniczej – diagnozy, przejawów i konsekwencji, z uwzględnieniem specyficznych mechanizmów zaangażowania w agresję rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania szkół w poprawie bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu agresji. Istotnym elementem spotkania była możliwość wymiany doświadczeń uczestników, związanych ze sposobami podejmowanych interwencji czy prowadzenia konsultacji z pracownikami.

Post navigation