Sprawozdanie z realizacji Programu w 2018 roku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce na mocy Porozumienia Nr MEN/2018/DWKI/621 pomiędzy Miastem Ostrołęka a Ministerstwem Edukacji Narodowej pełniła funkcję Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością i realizowała zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
W I edycji programu realizowanego od czerwca do końca sierpnia 2018 r. objętych pomocą było 21 dzieci, w II edycji od września do grudnia 2018 r. objętych pomocą było łącznie 54 dzieci. Dzieci te korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej prowadzonych przez innych specjalistów: terapia integracji sensorycznej, hipoterapia, aquaterapia wg koncepcji Halliwick, arteterapia-zajęcia ceramiczno-plastyczne z elementami terapii ręki, muzykoterapia, alpakoterapia.
W celu realizacji programu „Za życiem” zakładającego kompleksową pomoc dziecku nawiązana została współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie naszego miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (współpraca z asystentami rodziny), Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (współpraca z Oddziałem Ginekologiczno- Położniczym i Oddziałem Neonatologicznym z Salą Intensywnej Terapii Noworodka), Żłobek Miejski, przedszkola miejskie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
O finansowaniu zadania z budżetu państwa informowaliśmy w trakcie realizacji zadania przy okazji wszystkich podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych programu „Za życiem”. Informacje te były przekazane podczas inauguracji programu w Mieście Ostrołęka, zawarte były także na plakatach i ulotkach, które były umieszczone w różnych placówkach na terenie miasta.
W programie „Za życiem” pracowało 37 specjalistów. Terapeuci realizujący zajęcia dostosowywali je do indywidulanych potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia odbywały się w budynku Poradni, gdzie udało się przygotować dodatkowo 4 nowe sale do realizacji programu oraz w wybranych miejscach poza naszą placówką. Specjaliści stosowali w pracy, nowo zakupione na potrzeby programu „Za życiem”, nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla małych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Były one bardzo przydatne, funkcjonalne, zwiększyły zasoby materialne Poradni i pozwoliły ukierunkować i dostosować pracę do możliwości rozwojowych i edukacyjnych małych dzieci. Terapeuci prowadzili dokumentację każdego dziecka i opisywali przebieg zajęć, zaobserwowane postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dzieci na zakończenie każdego cyklu udzielanej pomocy, formułowali wnioski i zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem. Zauważyli, że dzieci i ich rodzice systematycznie korzystali z pomocy i tylko poważne problemy zdrowotne były przyczyną, w pojedynczych przypadkach, rezygnacji z udziału w zaplanowanych zajęciach. Specjaliści podkreślali wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, wzrost motywacji do poprawnego wykonania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych” u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku wodnym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci. Specjaliści podkreślali potrzebę systematycznego kontynuowania dotychczasowych oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci.
Rodzice dzieci korzystających ze wsparcia objętego programem mogli na bieżąco zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące jego realizacji. Po zakończeniu cyklu zajęć wypełniali ankiety ewaluacyjne. Do Poradni wpłynęły 53 ankiety. Udzielone wsparcie jako zadowalające oceniło 50 osób, 3 osoby udzieliły odpowiedzi – „trudno ocenić”, a żadna z ankietowanych osób nie wskazała na niezadowalające wsparcie. 52 osoby oceniło jako zadowalający sposób przekazywania informacji, 1 osoba udzieliła odpowiedzi – „trudno ocenić”, żadna osoba nie wskazała na niezadowalający sposób przekazywania informacji. Rodzice na pytanie jakiego typu wsparcia i w jakim zakresie oczekują dla swoich dzieci w kolejnym cyklu programu „Za życiem” wymieniali różnorodne formy prowadzone przez specjalistów, które dzieci miały zaproponowane dotychczas i prosili o ich kontynuację w kolejnym cyklu, składając już zgłoszenia do programu na 2019 r. Wśród nowych form oczekiwanych przez rodziców wymienili: dogoterapię i więcej zajęć grupowych. Prosili także o zwiększenie wymiaru godzin terapeutycznych, usprawnianie posiadanych umiejętności dziecka. Warta zacytowania jest opinia opisowa rodzica zawarta w ankiecie „Już po kilku miesiącach programu „Za życiem” widać efekty pracy specjalistów. Dziecko zrobiło ogromne postępy i bardzo dobrze mu się współpracuje z wybranymi specjalistami. Widać, ze program ten był „strzałem w dziesiątkę”- w kwestii pomocy dla dzieci oraz rodziców”. Zbiorcze wyniki ankiety wskazują, że zdecydowana większość rodziców bardzo pozytywnie oceniła udzielone ich dzieciom interdyscyplinarne wsparcie w programie „Za życiem” i jest to dużo szersza pomoc niż oferowana przez Poradnię dotychczas. Dotyczy to możliwości realizowania dodatkowych, wspomagających form terapii, usprawniających funkcjonowanie dzieci i cieszących się zainteresowaniem ze strony rodziców tj. fizjoterapia, hipoterapia, aquaterapia, arteterapia poprzez pracę z gliną, muzykoterapia. Umożliwia ona objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodzinę i daje szansę na indywidualne postępy we wszechstronnym rozwoju dzieci.

Post navigation