Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia dzieci i młodzieży na badania

Na badanie dziecko może zostać zgłoszone na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Niezbędne w tym celu jest  dostarczenie do Poradni aktualnej informacji ze szkoły o funkcjonowaniu ucznia na odpowiednim druku w zależności od celu zgłoszenia: trudności w nauce lub wychowawcze (druki te są dostępne w szkole i wypełniane są przez pedagoga, wychowawcę lub nauczycieli), a także jeśli jest taka potrzeba  należy załączyć do nich opisową opinię o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

Po dostarczeniu wniosku do Poradni (dokonuje tego rodzic lub można też przesłać pocztą) należy oczekiwać na wyznaczenie terminu, o którym informowani są rodzice lub szkoła.

W dniu badania dziecko zgłasza się z rodzicem, który podpisuje zgodę na przeprowadzenie badania. Wyjątek stanowią osoby pełnoletnie, które mogą zgłosić się na badanie bez rodzica. Badanie w Poradni trwa około 3 godzin. Rodzice przynoszą na badanie zeszyty szkolne ucznia.

Warunki przyjęcia na terapię lub konsultację

W tym celu należy zgłosić się osobiście do konkretnej osoby lub poprzez rozmowę telefoniczną i ustalić terminy zajęć. Godziny pracy poszczególnych pracowników są dostępne w sekretariacie Poradni lub pod numerami telefonów 29 7604536. Liczba miejsc na terapię jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Praca z dzieckiem w ramach zajęć terapeutycznych trwa:

  • w przypadku zajęć pedagogicznych: do 60 minut,
  • w przypadku zajęć psychologicznych: do 60 minut,
  • w przypadku zajęć logopedycznych: do 30 minut.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NA BADANIA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wydawać opinię  o specyficznych trudnościach w uczeniu nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)

Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą uzyskać opinię poradni w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się zgodnie z procedurą:

  • nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzący zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia składa wniosek z uzasadnieniem o przeprowadzenie badania do dyrektora szkoły lub
  • rodzic (prawny opiekun) albo pełnoletni uczeń składa wniosek wraz z uzasadnieniem o przeprowadzenie badania  do dyrektora szkoły,
  • następnie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

Opinie  stwierdzające specyficzne trudności w uczeniu się wydane  po ukończeniu klasy trzeciej do końca szkoły podstawowej przed  dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność na cały etap edukacyjny ucznia, a także podczas sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Procedury kierowania uczniów do Poradni w celu wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego nie ulegają zmianom.

Rodzic zawsze ma prawo zgłosić dziecko na badania do poradni, nawet jeśli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na ponowną diagnozę w celu np. sprawdzenia wpływu oddziaływań terapeutycznych na rozwój dziecka lub zaburzeń rozwojowych itp.

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych)
§ 5.1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
2. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek,
w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców o których mowa w ust. 2, informując o tym osobę składającą wniosek.