Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia dzieci i młodzieży na badania

Na badanie dziecko może zostać zgłoszone na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Niezbędne w tym celu jest  dostarczenie do Poradni aktualnej informacji ze szkoły o funkcjonowaniu ucznia na odpowiednim druku w zależności od celu zgłoszenia: trudności w nauce lub wychowawcze (druki te są dostępne w szkole i wypełniane są przez pedagoga, wychowawcę lub nauczycieli), a także jeśli jest taka potrzeba  należy załączyć do nich opisową opinię o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

Po dostarczeniu wniosku do Poradni (dokonuje tego rodzic lub można też przesłać pocztą elektroniczną) należy oczekiwać na wyznaczenie terminu, o którym informowani są rodzice lub szkoła.

W dniu badania dziecko zgłasza się z rodzicem, który podpisuje zgodę na przeprowadzenie badania. Wyjątek stanowią osoby pełnoletnie, które mogą zgłosić się na badanie bez rodzica. Badanie w Poradni trwa około 2 godzin. Rodzice przynoszą na badanie zeszyty szkolne ucznia.

Warunki przyjęcia na zajęcia specjalistyczne lub konsultację

Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodzica zgłoszenia dostępnego na stronie Poradni, osobiście lub elektronicznie w wyznaczonym terminie, który podawany jest w drugiej połowie sierpnia każdego roku na naszej stronie internetowej wraz ze szczegółowymi zasadami rekrutacji.

Praca z dzieckiem w ramach zajęć terapeutycznych trwa:

  • w przypadku zajęć pedagogicznych: do 60 minut,
  • w przypadku zajęć psychologicznych: do 60 minut,
  • w przypadku zajęć logopedycznych: do 30 minut.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NA BADANIA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wydawać opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)

W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Wniosek może złożyć:

  • nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole (po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów);
  • rodzice/prawni opiekunowie;
  • pełnoletni uczeń.

Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności
w uczeniu się – dysleksji rozwojowej.

Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań).

Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej rodzicom/ prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi, którzy ustalają terminy badań w Poradni właściwej dla danej szkoły. Pozostałe procedury stosuje się bez zmian.

Opinie  stwierdzające specyficzne trudności w uczeniu się zachowują ważność na cały etap edukacyjny ucznia, a także podczas sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.

Rodzic zawsze ma prawo zgłosić dziecko na badania do poradni, nawet jeśli dziecko posiada aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na ponowną diagnozę w celu np. sprawdzenia wpływu oddziaływań terapeutycznych na rozwój dziecka lub zaburzeń rozwojowych itp.

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych)
§ 5.1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
2. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek,
w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki, albo pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców o których mowa w ust. 2, informując o tym osobę składającą wniosek.