Wewnętrzny regulamin funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce w czasie epidemii

I. Sprawy organizacyjne w Poradni

 1. Sprawy administracyjne adresowane do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, należy kierować osobiście do Sekretariatu Poradni lub w formie elektronicznej e-mail na adres: pppostroleka@o2.pl, wysłać pocztą tradycyjną (ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka) lub kontaktować się telefonicznie pod numer 29 760 45 36.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami telefonicznie, zdalnie korzystając z poczty elektronicznej e-mail: pppostroleka@o2.pl.
 3. Wzory druków (np. wnioski, klauzula informacyjna, zaświadczenie lekarskie, opinia szkoły, zgłoszenie na zajęcia itp.) znajdują się na stronie internetowej Poradni w zakładce Do pobrania.
 4. Osoby przychodzące do budynku Poradni podają swoje dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu). Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce, reprezentowana przez Dyrektora. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu możliwości nawiązania kontaktu z osobami przebywającymi na terenie Poradni w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia COVID-19 w placówce. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób przychodzących do Poradni zawarta jest w załączniku nr 1 do Wewnętrznego regulaminu.
 5. Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce może podejmować działania w ramach swoich kompetencji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 6. Dyrektor dostosowuje plan zajęć i działań diagnostycznych do możliwości lokalowych Poradni. Tygodniowy rozkład zajęć może ulegać zmianie.

II. Organizacja zajęć w Poradni

 1. Do Poradni może uczęszczać dziecko/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do Poradni i z niej odbierane przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z Poradni opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku Poradni jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku Poradni umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, zachowując zasady:
  a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
  b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
  c. dystansu od pracowników Poradni min. 1,5 m;
  d. rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących wytycznych związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. W miarę możliwości ograniczono przebywanie w Poradni osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 6. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka/ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (numer telefonu, SMS).
 7. W Poradni znajduje się termometr bezdotykowy. Po wejściu do placówki może być dokonywany przez pracownika pomiar temperatury dziecka i rodzica za zgodą rodzica oraz innych osób przychodzących do Poradni za ich zgodą.
 8. Jeżeli pracownik Poradni zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie ono/on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (pokój numer 11-Izolatka), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun o konieczności odebrania dziecka/ucznia z Poradni (rekomendowany własny środek transportu).
 9. Organizacja pracy i jej koordynacja umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie Poradni, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się dzieci/uczniów na terenie placówki (np. różne godziny przychodzenia dzieci/uczniów na diagnozy, różne godziny terapii itp.) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, po przyjściu do Poradni należy bezzwłocznie umyć/zdezynfekować ręce, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować zostały usunięte lub został uniemożliwiony do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 12. Dziecko/uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku.
 13. W sali integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej używany sprzęt oraz podłoga zostają umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 15. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 16. Dziecko/uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Poradni niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Poradni dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do Poradni, przed spotkaniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników (załącznik nr 2 do Wewnętrznego regulaminu).
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Poradni

 1. Do pracy w Poradni mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 3. W Poradni jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (pokój nr 11-Izolatka), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. Pracownicy Poradni zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Poradni należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie Koronawirus: informacje i zalecenia oraz stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Post navigation