Uczniowie z wadą słuchu

Zestawienie trudności wynikających z wady słuchu i pomoc w ocenianiu postępów w nauce uczniów niedosłyszących i niesłyszących:
poniższe informacje służą między innymi temu, by nauczyciel mógł odróżnić problemy ucznia, wynikające z wady słuchu, od problemów innego typu

LEKKI UBYTEK SŁUCHU (21 – 40 db)

Charakterystyczne zaburzenia w rozwoju mowy i odbiorze dźwięków:

 • uczeń nie słyszy cichej mowy i szeptu
 • uczeń nie słyszy mowy w hałaśliwym pomieszczeniu
 • uczeń ma problemy z różnicowaniem głosek dźwięcznych dźwięcznych i bezdźwięcznych
 • mogą wystąpić problemy w artykulacji niektórych głosek.

Specyficzne trudności szkolne ucznia:

 • ma trudności z rozumieniem tekstów wypowiadanych cicho lub szeptem
 • ma problemy ze śledzeniem toku lekcji
 • nie zawsze wie, co należy zrobić
 • sprawia wrażenie, że ma trudności ze świadomą koncentracja uwagi
 • ma trudności w analizie i syntezie słuchowej słów
 • popełnia błędy przy pisaniu tekstów ze słuchu, często myli głoski dźwięczne i bezdźwięczne

UMIARKOWANY UBYTEK SŁUCHU (41 – 70 DB)

Charakterystyczne zaburzenia w rozwoju mowy i odbiorze dźwięków:

 • nie słyszy wypowiedzi z dalszej odległości
 • nie korzysta z rozmów prowadzonych w gwarnym pomieszczeniu
 • nie nadąża za tokiem dłuższej rozmowy
 • nie korzysta z informacji, które nie są kierowane bezpośrednio do niego
 • nie słyszy intonacji wypowiedzi
 • nie rozumie dużej części audycji radiowych i telewizyjnych, tekstów piosenek z nagrań
 • nie rozumie tekstów filmów zagranicznych z dubbingiem
 • niewiele korzysta z przedstawień teatralnych
 • ma zaburzoną artykulację głosek dźwięcznych szumiących (sz, ż, cz, dź), syczących (s,z,c, dz), ciszących (ś, ć, ź, dź)
 • ma znaczne problemy z analizą i synteza słuchową słów
 • ma uboższe słownictwo
 • popełnia błędy gramatyczne w mowie
 • ma osłabioną pamięć słuchową

Specyficzne trudności szkolne ucznia:

 • ma mniejszą wiedzę ogólną
 • nie nadąża za tokiem lekcji
 • z trudem korzysta z lekcji prowadzonej metodą pogadanki i dyskusji
 • ma trudności z rozumieniem pytań i poleceń
 • ma trudności z właściwą interpretacją wypowiedzi nacechowanych emocjonalnie
 • ma trudności ze zrozumieniem dłuższych tekstów
 • ma trudności z przyswajaniem abstrakcyjnych pojęć i nowych terminów
 • popełnia błędy w prawidłowym zapisie wyrazów (myli głoski o podobnym brzmieniu)
 • ma problemy z formułowaniem poprawnych gramatycznie wypowiedzi
 • popełnia liczne błędy językowe w wypowiedziach pisemnych
 • odpowiada ustnie i pisemnie w sposób uproszczony, krótko, schematycznie, czasem nie na temat
 • ma trudności z przyswajaniem języka obcego.

ZNACZNY UBYTEK SŁUCHU (71 – 90 DB)

Charakterystyczne zaburzenia w rozwoju mowy i odbiorze dźwięków

 • słaby jest rozwój mowy we wszystkich jej zakresach (leksykalnym, gramatycznym, artykulacyjnym
 • nie zauważa, nie różnicuje, a w związku z tym nie reaguje adekwatnie na dźwięki z otoczenia
 • mowę odbiera głównie na drodze wzrokowo-słuchowej
 • nie korzysta z wypowiedzi innych uczniów w klasie
 • ma bardzo słabą pamięć słuchową

Specyficzne trudności szkolne ucznia:

 • ma znacznie ograniczony zasób wiedzy ogólnej, powodujący istotne problemy w opanowaniu wiadomości ze wszystkich przedmiotów nauczania
 • ma znacznie ograniczony zasób słownictwa czynnego i biernego
 • ma trudności z prawidłowym formułowaniem wypowiedzi pisemnych
 • popełnia bardzo dużo błędów językowych, które sprawiają, że wypowiedzi staja się niekomunikatywne
 • rzadko i niechętnie wypowiada się na lekcji
 • mówi niewyraźnie, co powoduje, że jego wypowiedzi na zadane pytanie mogą być nie zrozumiałe.

GŁĘBOKI UBYTEK SŁUCHU (91 i więcej)

Charakterystyczne zaburzenia w rozwoju mowy i odbiorze dźwięków:

 • słaby jest rozwój mowy we wszystkich jej zakresach (leksykalnym, gramatycznym, artykulacyjnym) oraz w zakresie jej rozumienia
 • głos jest często głuchy, bądź piskliwy, zdarza się wymowa nosowa
 • często zakłócony jest rytm mowy, melodia, akcent, i właściwa intonacja
 • uczeń mówi bądź zbyt szybko, bądź nadmiernie przeciąga głoski
 • mowę odbiera głównie na drodze wzrokowej.

Specyficzne trudności szkolne ucznia:

 • często nie jest w pełni rozumiany przez otoczenie
 • z trudem nawiązuje kontakty społeczne
 • ma ograniczoną wiedzę, bowiem korzysta prawie wyłącznie z zapisu graficznego i odczytywania mowy z ust
 • ma tendencje do uczenia się na pamięć bez rozumienia treści
 • odpowiadając na pytania odtwarzają wyuczone fragmenty.

Materiały zebrała:
Sylwia Krawczyk

Post navigation