Wskazówki do pracy z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne

Pozytywne wzmacnianie sposobów reagowania dziecka na trudności:

 • Systematyczne pochwały za najdrobniejsze pozytywy
 • Nagroda w postaci umożliwienia dziecku zabawy ulubionymi zabawkami
 • „Zrób miejsce  – nadchodzę” – dzieci chodzą po sali powtarzając te słowa, przechodząc od szeptu do krzyku
 • Noszenie koszulki – „Jestem grzeczny”.

2. Odreagowanie negatywnych emocji, sytuacji trudnych w sposób przyzwolony społecznie:

 • Tworzenie „kącika ciszy”, „kącika złości” – uderzanie we wszystkie garnki i patelnie.
 • Rozdzieranie kartki, gniecenie kartki.
 • Walka figurami złości.
 • „Wykrzycz swoją złość”.
 • „Narysuj swoją złość – zrób z niej radość”.
 • Dziurawienie kartki ołówkiem.
 • Techniki oddechowe: zabawa „wypuszczona para” – dmuchanie piórka, aby jak najdłużej utrzymało się na powietrzu.
 • Woreczek złości, w którym zamykamy złość.
 • Przebiegamy się wzdłuż ogrodzenia.

3. Pozytywne wykorzystywanie energii  i aktywności ruchowej dziecka: read more

Wskazówki do pracy z dzieckiem nieśmiałym

Obok dzieci, które łatwo nawiązują i podtrzymują kontakty społeczne, spotykamy również takie, którym funkcjonowanie w grupie społecznej sprawia wyraźną trudność. To dzieci nieśmiałe. Nieśmiałość jest to przypadłość, która pociąga za sobą całą gamę skutków. Jest ona przyczyną problemów w sferze społecznej – utrudnia kontakty z ludźmi, hamuje ekspresję, powoduje bierność, wycofywanie się i izolowanie. Przyczynia się również do zakłóceń w sferze poznawczej – zaburza percepcję, utrudnia koncentrację i myślenie, uniemożliwiając wykorzystanie możliwości intelektualnych. W sferze emocji i uczuć nieśmiałość wyzwala objawy lękliwości (głównie lęku przed negatywną oceną ze strony innych ludzi) i poczucie zagrożenia. Osoby te posiadają zniekształcony obraz światai samego siebie. Z reguły wykazują one obniżoną samoocenę i niski poziom samoakceptacji. Nieśmiałości towarzyszą zazwyczaj objawy fizjologiczne: napięcie mięśniowe (trudności mowy i oddychania, niezręczność ruchów, zmęczenie), zakłócenia naczyniowe (bladnięcie, czerwienienie się) i wydzielnicze (pocenie się, suchość w ustach). read more

Ćwiczenia usprawniające grafomotorykę

GRAFOMOTORYKA: Grafika – zapis, Motoryka – zdolność wykonywania różnych czynności ruchowych.

Symptomy zaburzeń graficznych:

 1. Ogólna słaba sprawność ruchowa całego ciała a szczególnie mała sprawność motoryczna rąk.
  Często towarzyszy niechęć, szybka męczliwość podczas pisania, rysowania, malowania.
 2. Zakłócenia funkcji wzrokowych.
  Dziecko z zakłóceniami funkcji wzrokowych odznacza się małą pomysłowością, chętnie „ściąga” od kolegów, rozwiązując ten sam temat na znacznie niższym poziomie. Dzieci te nie lubią rysować „z pamięci”, natomiast chętnie odwzorowują, kolorują książeczki, kalkują, gdyż rezultat takich prac jest lepszy.
 3. Duże napięcie mięśniowe.
  Dziecko z dużym napięciem mięśni palców nadmiernie przyciska ołówek, rysuje linie grube, czasem przedziera papier, co wpływa na estetykę pracy. Linie są krzywe, przedmioty duże, gdyż dziecko nie umie opanować ruchu.
 4. Słabe napięcie mięśniowe.
  Dzieci o małym napięciu mięśniowym również mają problemy z rysowaniem. Kreślą linie nikłe „drżące”, niepewne. Rysują przedmioty małe, których wielkość uniemożliwia umieszczanie szczegółów.
 5. Problemy w schemacie ciała lub orientacji przestrzennej:
 • dzieci będą przestawiać lub przekręcać rysunek,
 • rysowane poszczególne części ciała mogą nie być ze sobą powiązane,
 • proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami ciała nie będą zachowane.

SPOSOBY USPRAWNIANIA GRAFOMOTORYKI:

Usprawnienie motoryki dużej read more

Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy (wg stopnia trudności)

PERCEPCJA WZROKOWA jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Percepcja wzrokowa uczestniczy niemal we wszystkich działaniach człowieka. Odpowiedni poziom percepcji wzrokowej umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortografii, wykonywania zadań arytmetycznych oraz rozwinięcie wszystkich tych umiejętności, których wymaga się od niego podczas nauki w szkole. Największe znaczenie w rozwoju umiejętności uczenia się dzieci ma pięć aspektów percepcji wzrokowej. read more

Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy

Analizator słuchowy zbudowany jest z receptora, drogi dośrodkowej – słuchowej i ośrodka słuchowego w korze mózgowej. Analizator ten służy do odbioru bodźców słuchowych, w tym dźwięków mowy, ich spostrzegania, zapamiętywania. Uczestniczy w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Wraz z innymi analizatorami stanowi neurofizjologiczną podstawę procesów czytania i pisania. Odgrywa w uczeniu się tych czynności zasadniczą rolę ze względu na zaangażowanie w nich : read more