PROGRAM „ZA ŻYCIEM” PODSUMOWANIE ROKU 2020

W roku 2020 realizację programu podzielono na II etapy. Pierwszy etap obejmował okres od maja do września 2020r, drugi etap obejmował okres od października do grudnia 2020r. Pomocą specjalistyczną objętych zostało 73 dzieci, zrealizowano 3536 godzin. Uczestnicy programu korzystali z następujących form pomocy specjalistycznej: fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz terapeutycznej prowadzonej przez innych specjalistów: terapia integracji sensorycznej, hipoterapia, aquaterapia wg koncepcji Halliwick, arteterapia-zajęcia ceramiczno-plastyczne z elementami terapii ręki, muzykoterapia, terapia behawioralna, masaż Shantala, trening umiejętności społecznych. W programie „Za życiem” pracowało 33 specjalistów. read more

Program “Za życiem”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z końcem roku 2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce zakończyła realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”. W przypadku kontynuacji programu w roku 2020 będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Koordynator programu read more

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” – ROK 2019

W roku 2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce na mocy porozumienia Nr MEN/2018/DWKI/621 zawartego w dniu 28.03.2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 25 a Miastem Ostrołęka, z siedzibą Plac gen. J. Bema 1 w Ostrołęce koordynowała działania rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem realizacji programu było zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę. Program skierowany został do dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10. W programie brały udział rodziny z dziećmi zamieszkałe na terenie Miasta Ostrołęki oraz rodziny z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli lub placówek, mających siedzibę na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce. Pomocą specjalistyczną objętych zostało 84 osób. W sumie zrealizowano 2626 godzin. Uczestnicy programu korzystali z następujących form pomocy specjalistycznej: fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz terapeutycznej prowadzonej przez innych specjalistów: terapia integracji sensorycznej, hipoterapia, aquaterapia wg koncepcji Halliwick, arteterapia-zajęcia ceramiczno-plastyczne z elementami terapii ręki, muzykoterapia, sensoplastyka, terapia behawioralna, konsultacje z dietetykiem, masaż Shantala. W programie „Za życiem” pracowało 38 specjalistów. Realizacja pomocy odbywała się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, gabinetach specjalistycznych na terenie Miasta Ostrołęki a także w domach uczestników. Rodzice dzieci korzystających z pomocy mogli na bieżąco zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu. Każdorazowo po zakończeniu danego kwartału proszeni byli o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej. Całościowa analiza ankiet wskazała, iż zdecydowana większość rodziców bardzo pozytywnie oceniła udzielone wsparcie w programie „Za życiem” w 2019 roku oraz nie zgłosiła uwag w sprawie modyfikacji programu. Propozycje dotyczące ewentualnego rozszerzenia dotyczyły wzbogacenia oferty o zajęcia tj. trening słuchowy, zajęcia z surdologopedą, zajęcia z alpakoterapii. Realizacja programu w roku 2019 cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców, o czym świadczy wzrost liczby osób korzystających z pomocy. Zarówno rodzice jak i specjaliści zgłosili potrzebę dalszej kontynuacji oddziaływań specjalistycznych w roku 2020. read more

Spotkanie z dietetykiem

“W ramach działalności Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” a także zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka PPP w dniu 12.09.2019r odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką Orłowską – dietetykiem z Pracowni Dietetycznej Kale. Spotkanie z rodzicami stało się inauguracją współpracy z nowym specjalistą. Rodzice mieli okazję zapoznać się z zasadami prawidłowego żywienia i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie dzieci. Zebranym zaprezentowana została piramida żywienia, która stanowi podstawę planowania jadłospisu tak, aby dieta była zbilansowana i bogata we wszystkie składniki odżywcze niezbędne do utrzymania zdrowia. Proponowana tematyka spotkania zachęciła rodziców do indywidualnych konsultacji w ramach programu.” read more

Wakacyjne warsztaty z sensoplastyki

W dniach 24-25.07.2019 r. w ramach działalności Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce odbyły się wakacyjne warsztaty dla dzieci i rodziców objętych programem Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”. Warsztaty przeprowadziła trenerka Anna Plewka z firmy „ANIMAROOM”. Warsztaty były okazją do wspierania rozwój zmysłów, kształtowania świadomości ciała i przestrzeni, budowania kontaktu emocjonalnego rodziców z dziećmi. Przygotowane zabawy Sensoplastyczne© wpływały na rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia. read more

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2018 roku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce na mocy Porozumienia Nr MEN/2018/DWKI/621 pomiędzy Miastem Ostrołęka a Ministerstwem Edukacji Narodowej pełniła funkcję Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością i realizowała zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
W I edycji programu realizowanego od czerwca do końca sierpnia 2018 r. objętych pomocą było 21 dzieci, w II edycji od września do grudnia 2018 r. objętych pomocą było łącznie 54 dzieci. Dzieci te korzystały z następujących kompleksowych form specjalistycznej pomocy: fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej prowadzonych przez innych specjalistów: terapia integracji sensorycznej, hipoterapia, aquaterapia wg koncepcji Halliwick, arteterapia-zajęcia ceramiczno-plastyczne z elementami terapii ręki, muzykoterapia, alpakoterapia.
W celu realizacji programu „Za życiem” zakładającego kompleksową pomoc dziecku nawiązana została współpraca z różnymi instytucjami działającymi na terenie naszego miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (współpraca z asystentami rodziny), Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (współpraca z Oddziałem Ginekologiczno- Położniczym i Oddziałem Neonatologicznym z Salą Intensywnej Terapii Noworodka), Żłobek Miejski, przedszkola miejskie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
O finansowaniu zadania z budżetu państwa informowaliśmy w trakcie realizacji zadania przy okazji wszystkich podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych programu „Za życiem”. Informacje te były przekazane podczas inauguracji programu w Mieście Ostrołęka, zawarte były także na plakatach i ulotkach, które były umieszczone w różnych placówkach na terenie miasta.
W programie „Za życiem” pracowało 37 specjalistów. Terapeuci realizujący zajęcia dostosowywali je do indywidulanych potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia odbywały się w budynku Poradni, gdzie udało się przygotować dodatkowo 4 nowe sale do realizacji programu oraz w wybranych miejscach poza naszą placówką. Specjaliści stosowali w pracy, nowo zakupione na potrzeby programu „Za życiem”, nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla małych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Były one bardzo przydatne, funkcjonalne, zwiększyły zasoby materialne Poradni i pozwoliły ukierunkować i dostosować pracę do możliwości rozwojowych i edukacyjnych małych dzieci. Terapeuci prowadzili dokumentację każdego dziecka i opisywali przebieg zajęć, zaobserwowane postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dzieci na zakończenie każdego cyklu udzielanej pomocy, formułowali wnioski i zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem. Zauważyli, że dzieci i ich rodzice systematycznie korzystali z pomocy i tylko poważne problemy zdrowotne były przyczyną, w pojedynczych przypadkach, rezygnacji z udziału w zaplanowanych zajęciach. Specjaliści podkreślali wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, wzrost motywacji do poprawnego wykonania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych” u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku wodnym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci. Specjaliści podkreślali potrzebę systematycznego kontynuowania dotychczasowych oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci.
Rodzice dzieci korzystających ze wsparcia objętego programem mogli na bieżąco zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące jego realizacji. Po zakończeniu cyklu zajęć wypełniali ankiety ewaluacyjne. Do Poradni wpłynęły 53 ankiety. Udzielone wsparcie jako zadowalające oceniło 50 osób, 3 osoby udzieliły odpowiedzi – „trudno ocenić”, a żadna z ankietowanych osób nie wskazała na niezadowalające wsparcie. 52 osoby oceniło jako zadowalający sposób przekazywania informacji, 1 osoba udzieliła odpowiedzi – „trudno ocenić”, żadna osoba nie wskazała na niezadowalający sposób przekazywania informacji. Rodzice na pytanie jakiego typu wsparcia i w jakim zakresie oczekują dla swoich dzieci w kolejnym cyklu programu „Za życiem” wymieniali różnorodne formy prowadzone przez specjalistów, które dzieci miały zaproponowane dotychczas i prosili o ich kontynuację w kolejnym cyklu, składając już zgłoszenia do programu na 2019 r. Wśród nowych form oczekiwanych przez rodziców wymienili: dogoterapię i więcej zajęć grupowych. Prosili także o zwiększenie wymiaru godzin terapeutycznych, usprawnianie posiadanych umiejętności dziecka. Warta zacytowania jest opinia opisowa rodzica zawarta w ankiecie „Już po kilku miesiącach programu „Za życiem” widać efekty pracy specjalistów. Dziecko zrobiło ogromne postępy i bardzo dobrze mu się współpracuje z wybranymi specjalistami. Widać, ze program ten był „strzałem w dziesiątkę”- w kwestii pomocy dla dzieci oraz rodziców”. Zbiorcze wyniki ankiety wskazują, że zdecydowana większość rodziców bardzo pozytywnie oceniła udzielone ich dzieciom interdyscyplinarne wsparcie w programie „Za życiem” i jest to dużo szersza pomoc niż oferowana przez Poradnię dotychczas. Dotyczy to możliwości realizowania dodatkowych, wspomagających form terapii, usprawniających funkcjonowanie dzieci i cieszących się zainteresowaniem ze strony rodziców tj. fizjoterapia, hipoterapia, aquaterapia, arteterapia poprzez pracę z gliną, muzykoterapia. Umożliwia ona objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodzinę i daje szansę na indywidualne postępy we wszechstronnym rozwoju dzieci. read more

Spotkanie integracyjno-terapeutyczne „Alpakoterapii”

W dniu 05.06.2018 r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce odbyło się spotkanie integracyjno-terapeutyczne „Alpakoterapii” dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz programem „Za życiem”. Alpakoterapia okazała się ciekawą przygodą. Zwierzęta wykazały się ogromną delikatnością, cierpliwością i sympatią wobec dzieci. Ich towarzystwo pozytywnie oddziaływało na samopoczucie a także wspierało potrzeby rozwojowe najmłodszych. Dzieci poprzez dotyk i kontakt bezpośredni ze zwierzętami łagodziły uczucie niepokoju, napięcia powodując rozluźnienie, otwarcie a także większe zaufanie. Bliski kontakt z alpakami dostarczył naszym podopiecznym bardzo dużo radości. Składamy serdecznie podziękowania dla Pani Natalii Gąski właścicielki alpak (Alpakoterapia Narsena https://www.facebook.com/narsena/ za przeprowadzenie spotkania. read more

Posts navigation

  • 1
  • 2