Objawy wskazujące na obecność zaburzeń słuchu u dzieci

Problem ze słuchem może pojawić się u dziecka w każdym wieku, nagle lub stopniowo, pozostając w wielu przypad­kach niezauważony przez rodziców przez dłuższy czas. Obecność zaburzeń słuchu wpływa na zachowanie dziec­ka, jego umiejętność koncentracji, powoduje pogorszenie zdolności poznawczych czy wręcz zahamowanie rozwoju. Te objawy, i wiele innych, kojarzone są częściej z proble­mami wychowawczymi niż z niedosłuchem. Tymczasem typowe objawy wskazujące na możliwość występowania zaburzeń słuchu są łatwe do wychwycenia.

Objawy sugerujące obecność niedosłuchu to m.in.:

 • opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób językowy
 • trudności ze zrozumieniem tekstu czytanego i nieprecyzyjne wypowiadanie słów
 • niewyraźna mowa, gubienie początków lub końcówek wyrazów
 • problemy z pisaniem ze słuchu (dziecko pisze tak, jak słyszy)
 • obserwowanie twarzy osoby mówiącej
 • rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi, rozglądanie się po klasie w czasie, gdy inni wykonują polecenie nauczyciela
 • zdziwienie, gdy dziecko uświadamia sobie, że jest wywoływane po imieniu
 • opóźnione reagowanie lub brak odpowiedzi na zawołanie
 • trudności z rozumieniem poleceń wydawanych w hałasie np. na przerwie międzylekcyjnej
 • częste prośby o powtórzenie, dopytywanie się „co?”, trudności ze zrozumieniem pytania
 • częste nieprzygotowanie do lekcji z powodu niezapisania przez dziecko tematu pracy domowej
 • siadanie zbyt blisko telewizora lub manipulowanie ustawieniem głośności
 • siadanie blisko nauczyciela i obserwowanie z uwagą lub wręcz odwrotnie – zajmowanie się samym sobą w końcu sali
 • trudności z lokalizacją źródła dźwięku
 • głośne mówienie w cichym otoczeniu
 • gorsze wyniki w nauce
 • siedzenie w klasie w czasie przerwy, uciekanie przed hałasem
 • bóle głowy, które mogą być objawem wskazującym na obecność nadwrażliwości na dźwięki
 • słyszenie dźwięków, których nie słyszą inni (szumy, piski, gwizdy, dzwonienie)
 • niereagowanie na dzwonek oznajmujący przerwę
 • dysleksja, dysgrafia
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi.

Materiał zebrała:
Sylwia Krawczyk – pedagog

Literatura:
„Informator o słuchu” Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

Post navigation