REKRUTACJA 2020/2021

ZASADY PRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Na zajęcia przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie miasta Ostrołęki lub uczęszczające do placówek oświatowych znajdujących się w rejonie działania naszej Poradni.

2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie przez rodzica zgłoszenia dostępnego na stronie Poradni, osobiście lub elektronicznie w terminie od 13.08 do 31.08.2020 r.

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • według wskazań specjalistów naszej poradni; oraz te, które rozpoczęły terapię w Poradni
    i wymagają kontynuacji;
  • nie objęte taką formą opieki terapeutycznej w innych ośrodkach i placówkach;
  • nie mające tego typu zajęć terapeutycznych w swoich placówkach edukacyjnych: przedszkole, szkoła;
  • nie uczęszczające dotąd na dane zajęcia terapeutyczne w naszej Poradni.
  • posiadające aktualną opinię psychologiczno-pedagogiczną, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W zaleceniach powinien być zawarty rodzaj zajęć, o które ubiega się rodzic dziecka.

4. O przyjęciu dziecka na zajęcia terapeutyczne decydują specjaliści prowadzący zajęcia. Decyzja zostanie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym dziecka telefonicznie. Rodzice dzieci, które zakwalifikowały się na zajęcia, zostaną poinformowani telefonicznie do 4 września bieżącego roku. Brak informacji ze strony Poradni jest tożsamy z brakiem kwalifikacji na zajęcia.

5. Poradnia nie prowadzi listy dzieci oczekujących na wolne miejsca.

6. Zajęcia zaczynają się w pierwszym tygodniu września, o rozpoczęciu zajęć i zakończeniu decyduje specjalista w porozumieniu z rodzicami.

7. Powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach, nawet usprawiedliwiona (50 % zajęć w trakcie 2 miesięcy), skutecznie zakłócająca realizację planu pomocy, może być powodem rezygnacji
z prowadzenia terapii przez prowadzącego, za zgodą Dyrektora placówki.

Post navigation