Rola mowy w naszym życiu

Mowa, język jakim się posługujemy pełni wiele funkcji. Według podziału stosowanego w polskim piśmiennictwie językoznawczym, istnieją następujące funkcje języka (mowy):

  • funkcja nazywająca zwana również poznawczą, polega na nazywaniu rzeczywistości otaczającej człowieka,
  • funkcja komunikatywna, polegająca na wymianie informacji o świecie zewnętrznym,
  • funkcja ekspresywna, polegająca na wyrażaniu uczuć,
  • funkcja prezentacyjna, polegająca na identyfikacji mówiącego za pomocą języka, jakiego używa (klasa społeczna, wykształcenie, pochodzenie geograficzne),
  • funkcja impresywna, polegająca na budzeniu uczuć u odbiorcy,
  • funkcja estetyczna, polegająca na zaspokajaniu u człowieka potrzeb estetycznych za pomocą języka.

Z uwagi na tak wiele funkcji, jakie pełni język, którym się posługujemy, bardzo ważne jest, aby eliminować wady wymowy, wzbogacać zasób słownictwa. Możemy to robić z pomocą logopedy. W naszej placówce logopedzi pracują z dziećmi w różnym wieku. Jeśli niepokoi rodziców, że ich dwu latek mało mówi można już zgłaszać się po pomoc. Zajmujemy się też dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W wypadku wady wymowy ważna jest wczesne zaopiekowanie logopedyczne dziecka.

Proces nabywania mowy przebiega u każdego człowieka indywidualnie. Wynika to z uwarunkowań biologicznych( bagaż w jaki zostaliśmy wyposażeni przez naturę) i społecznych (warunki w jakich dziecko będzie wzrastało, to, czego mu dostarczymy, aby wspomóc jego prawidłowy rozwój). Zaburzenia mowy niosą konsekwencje, takie jak np. wycofanie, zaburzenia zachowania, słabszy rozwój intelektualny.

Niska inteligencja powoduje spowolnienie nabywania umiejętności komunikowania się werbalnego, zaś opóźniony rozwój mowy jest przyczyną obniżenia poziomu intelektualnego. Wykazano, że intensywna nauka mowy ma znaczący wpływ na wzrost ilorazu inteligencji.

Mowa jest funkcją pierwotną w stosunku do umiejętności czytania i pisania. Zatem rolą rodzica, który chce, aby jego dziecko uczyło się bez przeszkód jest dbałość o prawidłowy rozwój mowy u niego.

„Mowa to kompetencje językowe i komunikacyjne oraz proces ich realizacji. Obie te kompetencje są wiedzą, która musi być kształtowana w sprzyjających warunkach społecznych, a jej niedostatek powoduje zwykle społeczną izolację jednostki i ograniczenie jej możliwości intelektualnych”. Znane są w literaturze przypadki dzieci wychowywanych wśród zwierząt, które nigdy nie posiadły zdolności komunikowania się werbalnego. Pierwsze trzy lata życia dziecka jest to tzw. „złoty okres rozwoju mowy”. Jeśli w tym czasie dziecko ma znaczny, głęboki ubytek słuchu i nie jest aparatowane, jego mowa może już zawsze odbiegać od normy. Inna będzie wtedy melodia mowy, intonacja.

Mowa jest aktem ruchowym, zależy od sprawnego działania narządów układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego(warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy). Istotny dla rozwoju mowy jest prawidłowy słuch. Dlatego ważne jest, sprawdzanie słuchu u dzieci, które mają opóźniony rozwój mowy.

Rodzicu, czas, który teraz spędzasz z dzieckiem w domu może być zagospodarowany przyjemnie, ale też pożytecznie ( wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy Twojego dziecka).

Ważne jest, aby z dzieckiem rozmawiać, czytać mu książki, bawić się z nim razem, oglądać „mądre” bajki, powtarzać ćwiczenia logopedyczne, które kiedyś wprowadził logopeda.

Jest to dobry czas na usprawnianie narządów artykulacyjnych, powtarzanie materiału logopedycznego z okresu od początku roku szkolnego do teraz.

Opracowała:
Beata Czarnecka – logopeda

Post navigation