SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” – ROK 2019

W roku 2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce na mocy porozumienia Nr MEN/2018/DWKI/621 zawartego w dniu 28.03.2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 25 a Miastem Ostrołęka, z siedzibą Plac gen. J. Bema 1 w Ostrołęce koordynowała działania rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem realizacji programu było zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę. Program skierowany został do dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10. W programie brały udział rodziny z dziećmi zamieszkałe na terenie Miasta Ostrołęki oraz rodziny z dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli lub placówek, mających siedzibę na terenie działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce. Pomocą specjalistyczną objętych zostało 84 osób. W sumie zrealizowano 2626 godzin. Uczestnicy programu korzystali z następujących form pomocy specjalistycznej: fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz terapeutycznej prowadzonej przez innych specjalistów: terapia integracji sensorycznej, hipoterapia, aquaterapia wg koncepcji Halliwick, arteterapia-zajęcia ceramiczno-plastyczne z elementami terapii ręki, muzykoterapia, sensoplastyka, terapia behawioralna, konsultacje z dietetykiem, masaż Shantala. W programie „Za życiem” pracowało 38 specjalistów. Realizacja pomocy odbywała się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, gabinetach specjalistycznych na terenie Miasta Ostrołęki a także w domach uczestników. Rodzice dzieci korzystających z pomocy mogli na bieżąco zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu. Każdorazowo po zakończeniu danego kwartału proszeni byli o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej. Całościowa analiza ankiet wskazała, iż zdecydowana większość rodziców bardzo pozytywnie oceniła udzielone wsparcie w programie „Za życiem” w 2019 roku oraz nie zgłosiła uwag w sprawie modyfikacji programu. Propozycje dotyczące ewentualnego rozszerzenia dotyczyły wzbogacenia oferty o zajęcia tj. trening słuchowy, zajęcia z surdologopedą, zajęcia z alpakoterapii. Realizacja programu w roku 2019 cieszyła się dużym zainteresowaniem odbiorców, o czym świadczy wzrost liczby osób korzystających z pomocy. Zarówno rodzice jak i specjaliści zgłosili potrzebę dalszej kontynuacji oddziaływań specjalistycznych w roku 2020.

Post navigation