Sprawozdanie ze spotkania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów

W dniu 23 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt.: „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” dla nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, a także zainteresowanych osób. Prelekcję poprowadzili specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ostrołęce.

Wykład podzielony na cztery etapy rozpoczęła psycholog Aneta Andersz-Nalewajek nakreślając główne pojęcia i zadania WWRD, odpowiednie akty prawne odnoszące się do omawianego zagadnienia oraz wymagania formalne, jakimi owe zadania podlegają.  Przybliżyła zespół specjalistów zajmujących się działaniami WWR oraz środowisko pracy z małym dzieckiem wskazując miejsce realizowania stawianych zadań. Ukazała modelowy ciąg działań jakie powinny zachodzić podczas wspomagania rozwoju dziecka, poczynając od wstępnej diagnozy poprzez diagnozę wielospecjalistyczną, aż do ustalenia kompleksowego programu i systematycznego realizowania powziętych celów. Położyła duży nacisk na prawidłowo postawioną diagnozę funkcjonalną. Oznacza to, że powinna być ona przede wszystkim pozytywna, w dalszej kolejności: kompleksowa, prognostyczna, diagnostyczna, rozwojowa. Omówiła podstawowe zadania programu oraz wskazała podstawowe funkcje programu.

Temat wczesnej interwencji w kontekście działań pedagogiczno – psychologicznych podjęła pedagog specjalny Dorota Żebrowska. Prelekcję rozpoczęła od omówienia pojęcia stymulacji rozwoju małego dziecka oraz czterech zasad Piageta dotyczących organizacji procesu terapeutycznego. Następnie wskazała na istotne czynniki warunkujące efektywność działań terapeutycznych, a mianowicie: wiedzy na temat aktualnego poziomu rozwoju dziecka poprzez etapy rozwoju poznawczego kierując się ku twórczej intuicji terapeuty aż do istotnej relacji specjaliści – rodzice. W dalszej części określiła cele terapii nakierowane na dziecko, rodzinę i środowisko. Specjalną część wykładu prelegentka poświęciła na charakterystykę kontaktów rodzic – specjalista, ukazując formy współpracy oraz ich modelowy przebieg owych oddziaływań. Ostatni etap swojej prelekcji pani Dorota przeznaczyła na przypomnienie metod pracy z małym dzieckiem.

Kontynuując myśl poprzedniczki o metodach pracy swój wykład rozpoczęła pedagog/terapeuta integracji sensorycznej Ewa Choromańska.  Charakterystykę tematyki integracji sensorycznej rozpoczęła od nakreślenia głównych definicji i założeń towarzyszącym owemu zagadnieniu. Następnie odnosząc się do etapów rozwojowych wskazała poziomy rozwoju procesów integracji sensorycznej. W dalszej części zostały omówione główne systemy ośrodkowego układu nerwowego, jako te które warunkują rozwój wyższych procesów jak np.: uczenie się. Pani Ewa Choromańska przedstawiła charakterystykę pracy w terapii integracji sensorycznej. Wskazała diagnozę, jako podstawę do prowadzenia prawidłowej terapii. Określiła również warunki jakie należy stworzyć do prowadzenia omawianej metody oraz scharakteryzowała odbiorcę terapii. Ostatnim zagadnieniem podjętym w tej części spotkania było wskazanie znaczenia odpowiedniej aranżacji sali i zajęć na teranie przedszkola oraz podstawowych zasad ułatwiających pracę z dziećmi mających problemy z integracją odbieranych bodźców.

Ostatni etap spotkania był poświęcony terapii logopedycznej. Pani Katarzyna Krzyna rozpoczęła prelekcję od scharakteryzowania podstawowych etapów rozwoju mowy. Znaczną uwagę poświęciła na  ukazanie warunków rozwoju mowy jak: możliwości anatomiczno-fizjologiczne oraz odpowiednią stymulację ze strony otoczenia. Odnosząc się do owych punktów w dalszej części przedstawiła praktyczne formy higieny i stymulacji rozwoju już od pierwszych dni życia dziecka. Swój wykład Pani Katarzyna Krzyna zakończyła przypominając metody pracy z małym dzieckiem począwszy od uważnej stymulacji słuchowej, poprzez gimnastykę buzi i języka, wyliczanki, rymowanki, wskazując na istotną funkcję ruchu i pracy motoryki małej wobec rozwoju aparatu artykulacyjnego, aż do znacznej roli czytania.

Podczas wykładu prelegentki chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami z pracy zawodowej. Poprowadzone spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.

Post navigation