Terapia behawioralna

W dniach 03-05.02.2017 r. oraz 03-05.03.2017 r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce odbyło się szkolenie z zakresu „Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem (i z niepełnosprawnością intelektualną)”. Prowadzili je certyfikowani superwizorzy behawioralni –  Beata Blok oraz  Zofia Brzeska, które szczegółowo omówiły zagadnienia autyzmu, jako jednego z najcięższych zaburzeń rozwojowych o podłożu neurobiologicznym i niejasnej etiologii.

W szkoleniu wzięło udział 45 osób. Znaleźli się wśród nauczyciele, wychowawcy, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym mieście oraz rodzice dzieci z autyzmem. Uczestnicy szkolenia mieli okazję dowiedzieć się, że autyzm diagnozowany jest na podstawie obecności pewnych zachowań i braku innych zachowań. Częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek – w relacji 4/1. U osób z autyzmem charakterystyczne są nieprawidłowości wzajemnych relacji społecznych, takie jak: niereagowanie dziecka na wołanie po imieniu, trudności w utrzymaniu kontaktu wzrokowego, brak naśladowania zachowań innych osób, ignorowanie obecności ludzi i wiele innych. Osoby z zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu mają ograniczone, powtarzające się stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności, 1/3 spośród nich nigdy nie nabywa języka werbalnego.

Prowadzące przedstawiły również różnice między zaburzeniem autystycznym, a innymi zaburzeniami, takimi jak: Zespół Retta, opóźniony rozwój mowy, głuchota oraz niepełnosprawność intelektualna. Omówiono  założenia terapii behawioralnej, której podstawowym celem procesu edukacyjno-terapeutycznego jest kształtowanie u dziecka o zaburzonym rozwoju jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

Organizacja tego szkolenia wiązała się z realizacją zadań statutowych przez Poradnię w zakresie przeprowadzania działalności informacyjno-szkoleniowej, wspomagania przedszkoli i szkół, udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom i wychowawcom oraz  pomocy rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami. Osiągnięte cele edukacyjne tych spotkań przyczyniły się do wzrostu wiedzy i umiejętności uczestników oraz wymiany wzajemnych doświadczeń oraz tworzenia w naszym mieście spójnego systemu wsparcia i pomocy dzieciom z autyzmem.

Szkolenie zostało przeprowadzone z inicjatywy Klubu Rodziców JIM w Ostrołęce we współpracy z Poradnią dzięki wsparciu finansowemu miasta Ostrołęki, które odpowiedziało pozytywnie na zgłaszane zapotrzebowanie. Spotkania umożliwiły zbliżenie środowiska rodziców dzieci z autyzmem oraz nauczycieli – partnerów w zakresie wychowania i edukacji dzieci. Pozwoli to na tworzenie w naszym mieście spójnego systemu wsparcia i pomocy dzieciom z autyzmem.

Post navigation