Zapraszamy małe dzieci i ich rodziny do udziału w Programie „Za życiem”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce na mocy Porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Ostrołęka realizuje zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, pełniąc jednocześnie w naszym mieście rolę ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

Do szczegółowych zadań ośrodka należą:

1)  udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2)  wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3)  wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4)  organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
5)  koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może:

1) udzielać kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia;
2) zapewnieniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związana z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
3) zapewnieniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Program „Za życiem” realizowany będzie przez 4 lata  (2018-2021) – zadanie finansowane z budżetu państwa wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Post navigation